Privacybeleid

Privacy verklaring

Dierenarts De Groote Gaëlle hecht veel belang aan uw privacy. Daarom zetten we in op de bescherming van uw persoonsgegevens.
Deze bescherming van persoonsgegevens en met uitbreiding de persoonlijke levenssfeer worden geregeld in
verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook wel de Algemene Verordening
Gegevensbescherming of AVG genoemd.

Op deze pagina komt u te weten welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verzamelen, met welk doeleinde
we deze verwerken, op basis van welke wettelijke verwerkingsgrond en aan wie we de gegevens doorgeven.

Deze privacyverklaring is op maat van onze huidige diensten, zowel online als offline. Eventuele aanpassingen aan de website
of aan onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van
Dierenarts De Groote Gaëlle en is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die doorverwijzen naar
ons of naar waar wij een link plaatsen.

Contactgegevens

Dierenarts De Groote Gaëlle
Mankemerriestraat 7
8700 Tielt
Tel: +32 494 86 71 33
E-mail: info@dierenartsdegroote.com

Uw persoonsgegevens worden door dierenarts De Groote Gaëlle verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
- Communicatie met betrekking van algemene informatie, nieuwsbrieven, uitnodigingen
- Communicatie met betrekking tot verkoop, facturatie, klachten, vragen van klanten
- Het onderhouden van klantrelaties

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, e-mail

Verstrekken aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van
de hierboven beschreven doeleinden.
- Het verzorgen van nieuwsbrieven / uitnodigingen / evenementen / opleidingen.
- Voor het aanbieden van een product of dienst in samenwerking met of via een andere partij.

Bescherming van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen
tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- De werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.
Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.dierenartsdegroote.com. Door eenvoudige raadpleging
van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. De bepalingen van de disclaimer kunnen
altijd eenzijdig gewijzigd worden door de beheerder.

Intellectuele eigendomsrechten:

De inhoud van deze sites, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten,
beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan dierenarts De Groote Gaëlle of rechthoudende derden.
Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook,
zonder de uitdrukkelijke toelating is verboden.

Beperking van aansprakelijkheid:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden,
en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Dierenarts De Groote Gaëlle levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig
en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder contacteren.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Gebruik van cookies:
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Firefox® of Chrome® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert en u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert.
Dierenarts De Groote Gaëlle maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Google Analytics schrijft hiervoor verschillende sessie cookies en tracking cookies op uw computer weg. De analyse van de bezochte pagina’s gebeurt echter altijd anoniem.